اینکه دنیا را کمی بهتر از آنچه تحویل گرفته ای تحویل دهی ، خواه با فرزندی خوب، خواه با باغچه ای سرسبز و خواه با اندکی بهبود شرایط اجتماعی
و اینکه بدانی حتی فقط یک نفر با بودن تو ساده تر نفس کشیده است...
یعنی تو موفق شده ای.

گابریل گارسیا مارکز-