این وبلاگ درتلاش است جمله معروف " زمین ارث پدرانمان برای ما، نیست. بلکه میراث ماست برای فرزندانمان" را با همکاری دوستان خود، به همگان یادآوری نماید تا در راه حفظ بستر ناچیز این خاک برای آیندگان، گامی مثبت برگیرند.

مشغله زندگی در دنیای امروز، بدیهیات را در ذهن آدمی اسیر تکنولوژی کمرنگ و کمرنگ تر نموده و رفاه ظاهری و کوتاه مدت را سرلوحه تمامی اعمال وی قرار داده است. حال آنکه حفظ طبیعت و زیبایی و پاکی محیط زیست برای پدرانمان از مقدس ترین اعمال به شمار می آمده است و آنها احترام ویژه ای برای آن قائل بوده اند. 

با فراموش شدن این امر، نه تنها محیط زیست را در معرض نابودی قرار داده ایم، بلکه عواقب و عوارض آن، زندگی خود ما را نیز متاثر نموده و بیماری های جسمی و متعاقب آن روحی بشر امروز را بیش از پیش به مخاطره انداخته است. هیچ گاه برای بازگشتن و اصلاح دیر نیست. پس بیایید تا همین امروز برای این تغییر مثبت اقدام کرده و با حفظ طبیعت، فضای زیست مناسب تری برای خود و دیگران خلق نموده و آیندگان را نیز ازاین نعمت زیبا محروم نگردانیم.