ای کاش به جای حلقه شدن دورگردن طبیعت همیشه مهربان با ما، از دستان تکنولوژی برای حفظ آن بهره می گرفتیم...

 شهر ری-زمستان 1392