تهران، کوچه پس کوچه های جماران، تابستان 1392

وقتی پول همه مرزها رو تعیین کنه، مرز معناشو از دست می ده. از همه جا و هم چیز میشه رد شد. برای چه دقیقا؟ دو متر بیشتر؟ یک متر بیشتر؟ تا کجا تا کی؟ نمی دونم.
ظاهرا تنها چیزی که به فکرش نیستیم فضایی برای نفس کشیدنه...