تهران، میدان هفت تیر بهار 93


خوب دوستان می خوایم شهروند ماه رو معرفی کنیم...
عزیز دلی که با هزار بدبختی اون بطری رو اونجا گذاشته شایسته تقدیر و تشکره واقعا. من با این قده دراز هر آنچه مشاهده نمودم امکان جاسازی بدون برخورد با مشکل فراهم نبود. خلاصه که ببینین دوستان خود را به چه مخاطراتی می اندازند تنها برای اینکه نکند، نکند، خدای ناکرده باری بر روی دوش مامورین شریف شهرداری اضافه گردد. دست مریضاد...